Pravidla použití


Základní pojmy:

ONLINE OZNÁMENÍ

ONLINE OZNÁMENÍ znamená webové stránky www.onlineoznameni.cz.

PROVOZOVATEL

Služba ONLINE OZNÁMENÍ je provozována osobou samostatně výdělečně činnou: Jan Marek Slabihoud, se sídlem Na Hádku 1621, Praha - Dubeč, 107 00, IČ 02768127, která je zapsána v živnostenském rejstříku. Tato osoba je dále uváděna jako PROVOZOVATEL.

PARTNER

PARTNER je jakýkoliv internetový obchod, s nímž PROVOZOVATEL uzavřel partnerství (tzv. affiliate).

FORMULÁŘ

FORMULÁŘ je tabulka, do které ZÁKAZNÍK výplní informace o svatebním dni a nahraje obrázkové soubory s tím související.

OZNÁMENÍ

OZNÁMENÍ znamená službu PROVOZOVATELE, která slouží k publikování ZÁKAZNÍKEM zadaných informací z FORMULÁŘE o svatebním dni na internetu na ONLINE OZNÁMENÍ.

ZÁKAZNÍK

ZÁKAZNÍK je kdokoliv, kdo využije službu ONLINE OZNÁMENÍ a registruje se na ONLINE OZNÁMENÍ z jakéhokoliv zařízení.

NÁVŠTĚVNÍK

NÁVŠTĚVNÍK je kdokoliv, kdo se připojuje a prohlíží ONLINE OZNÁMENÍ z jakéhokoliv zařízení a není registrován na ONLINE OZNÁMENÍ.

COOKIES

COOKIES jsou krátké textové soubory, které server umisťuje při načtení ONLINE OZNÁMENÍ do zařízení UŽIVATELE.

ÚDAJE

ÚDAJI jsou označovány osobní úpdaje, které UŽIVATEL zadá při registraci a při vyplňování FORMULÁŘE.

ZÁKON

ZÁKPONEM je myšlen zákon o ochraně osobních údajů  101/2001 Sb.


Použití ONLINE-OZNÁMENÍ:

Přístup a použití ONLINE OZNÁMENÍ je bezplatné. UŽIVATELE však nese náklady vzniklé mu v souvislosti s realizací připojení k ONLINE OZNÁMENÍ (tj. náklady na internetové připojení aj.)

Pravidla použití se vztahují na užití Služby ONLINE OZNÁMENÍ UŽIVATELEM a upravují tak vztah mezi UŽIVATELEM a PROVOZOVATELEM.


Všeobecná ustanovení:

NÁVŠTĚVNÍK se stává ZÁKAZNÍKEM, v okamžiku realizování registrace podstránce ONLINE OZNÁMENÍ.

ZÁKAZNÍK realizací OZNÁMENÍ vyjadřuje svou vůli, že si přeje uveřejnit informace, které vyplnil ve FORMULÁŘI.

PROVOZOVATEL má právo v OZNÁMENÍ odkazovat na PARTNERA.

PROVOZOVATEL nenese za ZÁKAZNÍKA žádnou odpovědnost za jakékoliv skutečnosti vzniklé v souvislosti s využitím služby ONLINE OZNÁMENÍ.

PROVOZOVATEL si vyhrazuje právo poskytnout OZNÁMENÍ jen některým ZÁKAZNÍKŮM libovolně, dle jeho vlastního uvážení.


Reklamace a stížnosti v rámci OZNÁMENÍ:

PROVOZOVATEL vynaloží maximální úsilí, aby se ZÁKAZNÍK vyhnul jakýmkoliv potížím s OZNÁMENÍ, bude přijímat reklamace a stížnosti, avšak z povahy OZNÁMENÍ se nezavazuje k žádné odpovědnosti za jakékoliv škody ani jejich kompenzaci, které vzniknou v souvislosti s užíváním ONLINE OZNÁMENÍ.


COOKIES:

Soubory COOKIES slouží k efektivnímu prohlížení a přístupu na ONLINE OZNÁMENÍ a užití OZNÁMENÍ.

COOKIES jsou využívány pro statistické účely.

ZÁKAZNÍK a NÁVŠTĚVNÍK připojením k ONLINE OZNÁMENÍ a využívaním OZNÁMENÍ souhlasí s ukládáním COOKIES.

Pokud ZÁKAZNÍK a NÁVŠTĚVNÍK ukládání COOKIES zablokuje, může dojít k zhoršení užívání ONLINE OZNÁMENÍ a služby OZNÁMENÍ.


Ochrana osobních ÚDAJŮ:

PROVOZOVATEL je správcem osobních údajů, dále jen ÚDAJŮ uvedených do FORMULÁŘE. Tyto ÚDAJE jsou poskytovány za účelem realizace OZNÁMENÍ a statistiky na dobu existence OZNÁMENÍ.

ÚDAJE nebudou poskytnuty třetí straně ani nebudou užity k zasílání marketingových sdělení.

PROVOZOVATEL se zavazuje, že s údaji bude nakládáno v souladu se zákonem 101/2001 Sb., o ochraně osobních údajů v aktuálním znění, dále jen ZÁKON. ÚDAJE jsou poskytovány dobrovolně s vědomím ZÁKAZNÍKA. ZÁKAZNÍK si je také vědom všech práv vyplývajících ze zákona, včetně práva na přístup k osobním údajům a k jejich opravě a práva odvolat udělený souhlas a to písemně na adresu sídla PROVOZOVATELE.

ÚDAJE poskytnuté v rámci OZNÁMENÍ jsou zpracovány PROVOZOVATELEM.


Odpovědnost:

PROVOZOVATEL si vyhrazuje právo upravit, zrušit, pozastavit či blokovat jakékoliv části OZNÁMENÍ a ONLINE OZNÁMENÍ, a to kdykoliv a bez uvedení důvodů. Současně si PROVOZOVATEL vyhrazuje právo kdykoli ONLINE OZNÁMENÍ ukončit.

PROVOZOVATEL nenese odpovědnost za škody způsobené nesprávným užíváním ONLINE OZNÁMENÍ.

Informace a obrázky vložené do FORMULÁŘE a publikované ZÁKAZNÍKEM pomocí OZNÁMENÍ jsou vlastnictvím daného ZÁKAZNÍKA, který za ně také zodpovídá. Tyto informace musí být v souladu s platným zákonem České republiky a autorskými právy.

PROVOZOVATEL si vyhrazuje právo kdykoliv a bez udání důvodů smazat soubory nahrané ZÁKAZNÍKEM.

Veškerý ZÁKAZNÍKEM publikovaný obsah je dostupný pouze z unikátní URL. Na tuto unikátní URL je odkazováno pouze v emailu, který ZÁKAZNÍK odeslal NÁVŠTĚVNÍKŮM.

ONLINE OZNÁMENÍ může odkazovat na obsah umístěný na jiných webových stránkách. To však neznamená, že je PROVOZOVATEL odpovědný za obsah takových webových stránek a se stanovisky tam uvedenými souhlasí.


Závěrečné ustanovení:

Provedením OZNÁMENÍ ZÁKAZNÍK či NÁVŠTĚVNÍK prohlašuje, že se s PRAVIDLY UŽITÍ seznámil a že s nimi souhlasí.

PRAVIDLA UŽITÍ jsou dostupné https://onlineoznameni.cz/pravidla

PROVOZOVATEL si vyhrazuje právo kdykoli doplnit či změnit PODMÍNKY POUŽITÍ. Všechny změny PODMÍNEK POUŽITÍ budou účinné jejich zveřejněním.

PROVOZOVATEL si vyhrazuje právo kdykoli smazat jakýkoli účet ZÁKAZNÍKA při porušení PRAVIDEL POUŽITÍ nebo pokud má PROVOZOVATEL za to, že ZÁKAZNÍK vkládaným obsahem porušuje zákony České republiky nebo jí poškozuje nějakou osobu či organizaci.


PRAVIDLA POUŽITÍ jsou účinná dnem 5.5.2017